يزد، یزد -میدان دروازه قرآن - کیلومتر 14 بلوار نصر ، منطقه حوض جعفر