بندرعباس، بلوار امام موسی صدر، بازار بزرگ هرمزگان (بندرعباس)، طبقه دوم، پلاک F2-056