يزد، یزد- بلوارپرفسور حسابی -کوچه سوپرسان -رضوان 6 شمالی - آرایشگاه اهورا