تهران، بزرگراه شهید همت؛ بیمارستان میلاد؛ روابط عمومی