اصفهان، خیابان چهارباغ پایین - خیابان جامی - کوچه 30 - انتهای کوچه کابلی - ساختمان طراحان شهر